کابل‌های مسلح

کابل‌های مسلح

کابل قدرت با عایق و روکش PVC وایر آرمور NYRY ولتاژ نامی 0.6/1KV

کابل‌های قدرت جهت تغذیه انرژی در زیر خاک، در آب، داخل کانال‌ها، نیروگاه‌ها، صنعت و همچنین جهت شبکه توزیع و مشترکین کاربرد دارد. جاهایی که احتمال صدمات مکانیکی می‌رود، برای حفاظت بهتر کابل از آرمور استفاده می‌شود. برای کابل‌های تک رشته، آرمور آلومینیومی پیشنهاد می‌شود.

 

کابل قدرت با عایق و روکش PVC وایر آرمور NYBY ولتاژ نامی 0.6/1KV

کابل‌های قدرت جهت تغذیه انرژی در زیر خاک، در آب، داخل کانال‌ها، نیروگاه‌ها، صنعت و همچنین جهت شبکه توزیع و مشترکین کاربرد دارد.

جاهایی که احتمال صدمات مکانیکی می‌رود برای حفاظت بهتر کابل از آرمور استفاده می‌شود. برای کابل‌های تک رشته، آرمور آلومینیومی پیشنهاد می‌شود.