کابل‌های ابزار دقیق با عایق و روکش PVC

کابل‌های ابزار دقیق با عایق و روکش PVC

کابل ابزار دقیق با عایق و روکش PVC و اسکرین زوجی RE-Y(st)Y PIMF

کابل‌های ابزار دقیق برای کنترل فرآبند و پردازش داده‌ها استفاده می‌شود. اسکرین تک زوجی تضعیف بالایی را در همشنوایی تضمین می‌کند. اسکرین الکترواستاتیک، زوج اسکرین شده را در مقابل تداخل میدان‌های الکترواستاتیکی خارجی محافظت می‌کند. حد پائین تضعیف خط و خازن‌های متقابل منجر به فواصل انتقال طولانی و شتاب سریع پالس‌ها می‌شود.