نمودار‌های مبتنی بر تاریخ آلومینیوم - نقطه‌ای

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۲۴ ساعته قیمت آلومینیوم (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۳۰ روزه قیمت آلومینیوم (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۶۰ روزه قیمت آلومینیوم (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۶ ماهه قیمت آلومینیوم (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۱ ساله قیمت آلومینیوم (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۵ ساله قیمت آلومینیوم (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

 

نمودار‌های مبتنی بر تاریخ آلومینیوم - بورس لندن

نمودار تغییرات ۳۰ روزه میزان حجم معاملات آلومبنیوم در بورس لندن (بر حسب تن)  

 

 

نمودار تغییرات ۶۰ روزه میزان حجم معاملات آلومبنیوم در بورس لندن (بر حسب تن)  

 

 

نمودار تغییرات ۶ ماهه میزان حجم معاملات آلومبنیوم بورس لندن (بر حسب تن)  

 

 

نمودار تغییرات ۱ ساله میزان حجم معاملات آلومبنیوم در بورس لندن (بر حسب تن)  

 

 

نمودار تغییرات ۵ ساله میزان حجم معاملات آلومبنیوم در بورس لندن (بر حسب تن)