نمودار‌های مبتنی بر تاریخ سرب - نقطه‌ای

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۲۴ ساعته قیمت سرب (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۳۰ روزه قیمت سرب (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۶۰ روزه قیمت سرب (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۶ ماهه قیمت سرب (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۱ ساله قیمت سرب (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۵ ساله قیمت سرب (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

 

نمودار‌های مبتنی بر تاریخ سرب - بورس لندن

نمودار تغییرات ۳۰ روزه میزان حجم معاملات سرب در بورس لندن (بر حسب تن)  

 

 

نمودار تغییرات ۶۰ روزه میزان حجم معاملات سرب در بورس لندن (بر حسب تن)  

 

 

نمودار تغییرات ۶ ماهه میزان حجم معاملات سرب در بورس لندن (بر حسب تن)  

 

 

نمودار تغییرات ۱ ساله میزان حجم معاملات سرب در بورس لندن (بر حسب تن)  

 

 

نمودار تغییرات ۵ ساله میزان حجم معاملات سرب در بورس لندن (بر حسب تن)