نمودار‌های مبتنی بر تاریخ روی - نقطه‌ای

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۲۴ ساعته قیمت روی (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۳۰ روزه قیمت روی (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۶۰ روزه قیمت روی (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۶ ماهه قیمت روی (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۱ ساله قیمت روی (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۵ ساله قیمت روی (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

 

نمودار‌های مبتنی بر تاریخ روی - بورس لندن

نمودار تغییرات ۳۰ روزه میزان حجم معاملات روی در بورس لندن (بر حسب تن)  

 

 

نمودار تغییرات ۶۰ روزه میزان حجم معاملات روی در  بورس لندن (بر حسب تن)  

 

 

نمودار تغییرات ۶ ماهه میزان حجم معاملات روی در بورس لندن (بر حسب تن)  

 

 

نمودار تغییرات ۱ ساله میزان حجم معاملات روی در بورس لندن (بر حسب تن)  

 

 

نمودار تغییرات ۵ ساله میزان حجم معاملات روی در بورس لندن (بر حسب تن)