کابل‌های مقاوم در برابر حرارت

کابل‌های مقاوم در برابر حرارت

کابل‌های افشان مقاوم در برابر حرارت 100°C

کابل‌های مقاوم در براب حرارت در ماشین‌ها و اطراف موتور که حرارت آنها بالا می‌باشد استفاده می‌شوند.