نمودار‌های مبتنی بر تاریخ نیکل- نقطه‌ای

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۲۴ ساعته قیمت نیکل (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۳۰ روزه قیمت نیکل (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۶۰ روزه قیمت نیکل (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۶ ماهه قیمت نیکل (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۱ ساله قیمت نیکل (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۵ ساله قیمت نیکل (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

 

نمودار‌های مبتنی بر تاریخ نیکل - بورس لندن

نمودار تغییرات ۳۰ روزه میزان حجم معاملات نیکل در بورس لندن (بر حسب تن)  

 

 

نمودار تغییرات ۶۰ روزه میزان حجم معاملات نیکل در بورس لندن (بر حسب تن)  

 

 

نمودار تغییرات ۶ ماهه میزان حجم معاملات نیکل در بورس لندن (بر حسب تن)  

 

 

نمودار تغییرات ۱ ساله میزان حجم معاملات نیکل در بورس لندن (بر حسب تن)  

 

 

نمودار تغییرات ۵ ساله میزان حجم معاملات نیکل در بورس لندن (بر حسب تن)