نمودار‌های مبتنی بر تاریخ مس - نقطه‌ای

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۲۴ ساعته قیمت مس (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۳۰ روزه قیمت مس (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۶۰ روزه قیمت مس (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۶ ماهه قیمت مس (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۱ ساله قیمت مس (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

نمودار نقطه‌ای تغییرات ۵ ساله قیمت مس (پوند بر حسب دلار آمریکا)  

 

 

 

نمودار‌های مبتنی بر تاریخ مس - بورس نیویورک

نمودار تغییرات ۳۰ روزه میزان حجم معاملات مس در بورس نیویورک (برحسب تن)  

 

 

نمودار تغییرات ۶۰ روزه میزان حجم معاملات مس در بورس نیویورک (بر حسب تن)  

 

 

 

نمودار‌های مبتنی بر تاریخ مس - بورس لندن

نمودار تغییرات ۳۰ روزه میزان حجم معاملات مس در بورس لندن (بر حسب تن)  

 

 

نمودار تغییرات ۶۰ روزه میزان حجم معاملات مس در بورس لندن (بر حسب تن)  

 

 

نمودار تغییرات ۶ ماهه میزان حجم معاملات مس در بورس لندن (بر حسب تن)  

 

 

نمودار تغییرات ۱ ساله میزان حجم معاملات مس در بورس لندن (بر حسب تن)  

 

 

نمودار تغییرات ۵ ساله میزان حجم معاملات مس در بورس لندن (تن بر حسب دلار آمریکا)