کابل‌های تخت با هادی محافظ

کابل‌های تخت با هادی محافظ

کابل سبک تخت با سیم زمین 300/500V

این کابل‌ها برای سیم‌کشی‌های داخلی، برای روشنایی و وسایل الکتریکی استفاده می‌شوند.

این کابل‌ها می‌توانند بصورت دایم در رو و یا زیر گچ نصب شوند. نصب آنها در زمین مجاز نمی‌باشد.