کابل‌های تلفنی هوایی

کابل‌های تلفنی هوایی

کابل‌های تلفنی با عایق و روکش PVC و حفاظ الکترواستاتیکی J-Y(ST)Y

در تاسیسات تلفنی داخل ساختمان‌ها و مراکز تلفن بطور ثابت در زیر و یا روی دیوار نصب می‌گردد.

در خارج از ساختمان، استفاده از آن فقط بصورت نصب بر روی دیوار مجاز بوده و کاربرد آن در زیر زمین مجاز نمی‌باشد.