کابل قدرت NA2XY آلومینیومی با عایق XLPE ولتاژ نامی 0.6/1KV

 

مشخصات فنی:

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1 , DIN VDE 0271 , BS 5467

- دامنه حرارتی:

   در حالت نصب تا C°-5

   حداکثر دمای هادی C°+90

   حداکثر دمای اتصال کوتاه C°+250

- ولتاژ نامی: U0/U=0.6/1 KV

- تست ولتاژ: 4KV a.c. 50Hz

ساختار کابل:

- AL / XLPE / PVC / PVC

- هادی آلومینیومی کلاس ۱ یا ۲ مطابق IEC 60228

- عایق XLPE

- روکش  PVC/ST2 90°C

کاربرد:

کابل‌های قدرت جهت تغذیه انرژی در زیر خاک، در آب، داخل کانال‌ها، نیروگاه‌ها، صنعت و همچنین جهت شبکه توزیع و مشترکین کاربرد دارد.

تک رشته‌ای:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

117 70 1.91 9.6 1.4 0.7 1*16
162 120 1.20 11.3 1.4 0.9 1*25
200 163 0.868 12.4 1.4 0.9 1*35
263 200 0.641 14.0 1.4 1.0 1*50
347 254 0.443 16.0 1.4 1.1 1*70
442 313 0.320 18.0 1.5 1.1 1*95
553 366 0.253 19.7 1.6 1.2 1*120
666 420 0.206 21.9 1.6 1.4 1*150
841 486 0.164 24.2 1.7 1.6 1*185
1039 585 0.125 27.0 1.8 1.7 1*240
1311 675 0.100 29.6 1.9 1.8 1*300
1602 798 0.0778 33.2 2.0 2.0 1*400
2050 926 0.0605 36.8 2.1 2.2 1*500

سه رشته‌ای:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

715 147 0.641 26.0 1.8 1.0 3*50sm
970 189 0.443 28.0 1.8 1.1 3*70sm
1250 232 0.320 31.0 1.9 1.1 3*95sm
1540 270 0.253 36.0 2.0 1.2 3*120sm
1865 308 0.206 38.0 2.1 1.4 3*150sm
2332 257 0.164 41.0 2.2 1.6 3*185sm
2975 435 0.125 47.0 2.3 1.7 3*240sm
3666 501 0.100 55.0 2.6 1.8 3*300sm

سه و نیم رشته‌ای:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

873 147 0.641/1.20 27.0 1.8 1.0/0.9 3*50/25
1200 189 0.443/0.868 30.8 1.9 1.1/0.9 3*70/35
1522 232 0.320/0.641 35.0 2.0 1.1/1.0 3*95/50
1915 270 0.253/0.443 38.0 2.1 1.2/1.1 3*120/70
2280 308 0.206/0.443 42.1 2.3 1.4/1.1 3*150/70
2875 357 0.164/0.320 46.8 2.4 1.6/1.1 3*185/95
3664 435 0.125/0.253 52.5 2.6 1.7/1.2 3*240/120
4452 501 0.100/0.206 58.0 2.8 1.8/1.4 3*300/150

چهار رشته‌ای:

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

953 147 0.641 28.0 1.8 1.0 4*50sm
1258 189 0.443 33.0 2.0 1.1 4*70sm
1653 232 0.320 37.0 2.1 1.1 4*95sm
2075 270 0.253 40.0 2.2 1.2 4*120sm
2511 308 0.206 44.2 2.3 1.4 4*150sm
3136 357 0.164 49.0 2.5 1.6 4*185sm
4016 435 0.125 55.0 2.6 1.7 4*240sm
4942 501 0.100 60.0 2.8 1.8 4*300sm

end faq