کابل‌های مسلح

کابل‌های مسلح

کابل قدرت N2XBY (نوار آرمور با عایق XLPE) ولتاژ نامی 0.6/1KV

کابل‌های قدرت جهت تغذیه انرژی در زیر خاک، در آب، داخل کانال‌ها، نیروگاه‌ها، صنعت و همچنین جهت شبکه توزیع و مشترکین کاربرد دارد.

جاهایی که احتمال صدمات مکانیکی می‌رود برای حفاظت بهتر کابل از آرمور استفاده می‌شود. برای کابل‌های تک رشته، آرمور آلومینیومی پیشنهاد می‌شود.

 

کابل قدرت N2XRY (وایر آرمور با عایق XLPE) ولتاژ نامی 0.6/1KV

کابل‌های قدرت جهت تغذیه انرژی در زیر خاک، در آب، داخل کانال‌ها، نیروگاه‌ها، صنعت و همچنین جهت شبکه توزیع و مشترکین کاربرد دارد.

جاهایی که احتمال صدمات مکانیکی می‌رود برای حفاظت بهتر کابل از آرمور استفاده می‌شود. برای کابل‌های تک رشته، آرمور آلومینیومی پیشنهاد می‌شود.