سیم‌های اتومبیلی

سیم‌های اتومبیلی

سیم‌های اتومبیلی با عایق‌های کاهش یافته AVS و AVSS

قابل استفاده در اتومبیل‌ها، جاهائیکه دور از حرارت زیاد باشد.

 

سیم‌های اتومبیلی T2 , C°100 مطابق PSA

قابل استفاده در اتومبیل‌ها، جاهائیکه حرارت حدود C°100 باشد.

 

سیم‌های اتومبیلی با عایق بدون هالوژن و دمای کاری T3 , C°125 مطابق PSA

قابل استفاده در اتومبیل‌ها، جاهائیکه حرارت حدود C°150 نزدیک موتور و اگزوز می‌باشد.