کابل‌های تلفنی داخلی

کابل‌های تلفنی داخلی

کابل‌های تلفنی ساده با عایق و روکش PVC (بدون حفاظ الکترواستاتیکی) J-YY

در تاسیسات تلفنی داخل ساختمان‌ها و مراکز تلفن بطور ثابت در زیر و یا روی دیوار نصب می‌گردد.

در خارج از ساختمان، استفاده از آن فقط بصورت نصب بر روی دیوار مجاز بوده و کاربرد آن در زیر زمین مجاز نمی‌باشد.