کابل‌های تلفنی زمینی

کابل‌های تلفنی زمینی

کابل‌های تلفنی مشترکین با عایق و روکش A-2Y(ST)2Y PE

در خارج از ساختمان جهت نصب در شبکه‌های محلی تلفن و در زیر خاک، داخل لوله و یا کانال بکار می‌روند.

نصب این کابل‌ها در محیط‌هایی که احتمال آتش‌سوزی می‌رود، بدون اقدامات پیشگیرانه حفاظتی مجاز نمی‌باشد.